ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA IZJAŠNJAVANJE BIRAČA

O POTREBI DA SE ZATRAŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA

O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Zagreb, 13. ožujka 2019.

Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma na temelju članaka 8.b Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16 i 73/17, u daljnjem tekstu: ZR) donosi

O D L U K U

da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

I. Pristupa se izjašnjavanju birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske o potrebi raspisivanja referenduma o pitanju:

“Jeste li za to da se na referendumu donese sljedeći

„ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157./13, 151/14., 33/15., 93/15., 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18 i 115/18) članak 33. mijenja se i glasi:

„Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.“

Članak 2.

Članak 34. mijenja se i glasi:

„Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.“

Članak 3.

Članak 35. mijenja se i glasi:

„(1) Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu mirovinskog staža osiguranja u efektivnom trajanju.

(2) Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ne može steći osiguranik koji je navršio životnu dob iz članka 33., odnosno članka 180. ovog Zakona, kao ni osiguranik koji je navršio životnu dob iz članka 33., odnosno članka 180. ovog Zakona uz sniženje starosne granice prema članku 181. ovog Zakona.“

Članak 4.

U članku 85. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine određuje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovog članka smanjuje za 0,2% svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu prije navršene dobi osiguranika propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu.“

Članak 5.

U članku 180. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Iznimno od članka 33. ovog Zakona, pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik – žena kada navrši 15 godina mirovinskog staža i

– u 2020. godini – 62 godine i 6 mjeseci života

– u 2021. godini – 62 godine i 9 mjeseci života

– u 2022. godini – 63 godine života

– u 2023. godini – 63 godine i 3 mjeseca života

– u 2024. godini – 63 godine i 6 mjeseci života

– u 2025. godini – 63 godine i 9 mjeseci života

– u 2026. godini – 64 godine života

– u 2027. godini – 64 godine i 3 mjeseca života

– u 2028. godini – 64 godine i 6 mjeseci života

– u 2029. godini – 64 godine i 9 mjeseci života.“

U stavku 2. broj: „2026.“ zamjenjuje se brojem: „2029.“.

Članak 6.

U članku 181. stavku 3. broj: „2026.“ zamjenjuje se brojem: „2029.“.

Članak 7.

Članak 182. mijenja se i glasi:

„Iznimno od članka 34. ovog Zakona, pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik – žena kada navrši:

– u 2020. godini – 57 godina i 6 mjeseci života i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža

– u 2021. godini – 57 godina i 9 mjeseci života i 32 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža

– u 2022. godini – 58 godina života i 33 godine mirovinskog staža

– u 2023. godini – 58 godina i 3 mjeseca života i 33 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža

– u 2024. godini – 58 godina i 6 mjeseci života i 33 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža

– u 2025. godini – 58 godina i 9 mjeseci života i 33 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža

– u 2026. godini – 59 godina života i 34 godine mirovinskog staža

– u 2027. godini – 59 godina i 3 mjeseca života i 34 godine i 3 mjeseca mirovinskog staža

– u 2028. godini – 59 godina i 6 mjeseci života i 34 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža

– u 2029. godini – 59 godina i 9 mjeseci života i 34 godine i 9 mjeseci mirovinskog staža.“

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu stodvadesetog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.“?

ZA                                            PROTIV”

II. Potpisi birača o potrebi raspisivanja referenduma o pitanju iz točke I. ove Odluke skupljat će se 15 dana, od 27. travnja do 11. svibnja 2019. godine, na području Republike Hrvatske.

Članovi Organizacijskog odbora:

Marija Hanževački, v. r.                        Katarina Rumora, v. r.                           Marko Palada, v. r.       

Anica Milićević Pezelj, v. r.                   Darko Šeperić, v. r.                               Dijana Šobota, v. r.      

Mirela Bojić, v. r.                                  Ivana Šepak – Robić, v. r.                      Robert Brozd, v. r.       

Referendumsko pitanje preuzmite ovdje.